1/24 Toyota TS050 Hybrid Le Mans 2018 - Tamiya

Hi folks!!

Tamiya will  produce 1/24 TOYOTA TS050 HYBRID LE MANS 2018

Launch date: APRIL 2019

HobbyEasy

News Category: